Formula PayRoll Free Version!
ระบบบริหารเงินเดือนและพนักงาน รุ่น แจกฟรี ใช้งานได้ 50 พนักงาน ไม่จำกัดอายุการใช้งาน ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
เมื่อกดปุ่มยืนยันทาง Jena The Third จะส่ง Link การ Download ไปให้ท่าน


* ประเภทธุรกิจขององค์กร
สำนักงานบัญชี
บริษัท
อื่นๆ
* ชื่อองค์กรของท่าน
* ที่อยู่ขององค์กร
เว็บไซต์ขององค์กร
* ชื่อและนามสกุลของท่าน
* ท่านเป็น?
เจ้าของ, ผู้ถือหุ้น
ผู้จัดการ
พนักงาน
อื่นๆ
* อีเมลล์
* เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
เบอร์โทรสาร
* โปรแกรม Payroll ที่ท่านใช้หรือเคยใช้
1
2
3
พบปัญหาในการใช้งานอย่างไรบ้าง


* ท่านรู้จักเราได้อย่างไร
ได้รับคำแนะนำจากเพื่อน
จากโฆษณาและเว็บไซต์
อื่นๆ
* องค์กรของท่านมีลูกค้า
ราย (ประมาณ)
* จำนวนพนักงานในองค์กร
คน
* ท่านยินดีให้เราติดต่อกลับ
ใช่